Tepelná rekombinace organické hmoty
Tepelná rekombinace organické hmoty

Tepelná rekombinace organické hmoty

ACTROM (Analytically Controlled Thermal Recombination of Organic Matter) je proces tepelné rekombinace organické hmoty, který je umožněn procesní analytickou technologií založené na chromatografii.

Koncipovaný celek jednotky termického rozkladu ACTROM s periferiemi zpracuje organické odpady a vyrobí plynné, kapalné a pevné produkty specifikované kvality.

Technologie je navržena, vyvinuta a konstruována jako nízkoodpadová až bezodpadová.

Proces se řídí principem podobným látkovému koloběhu v přírodě (koloběh vody, koloběh uhlíku apod.). ACTROM se snaží maximálně využívat všechny suroviny a odpady, a minimalizuje tak vznik vlastních nebezpečných odpadů. Technologie ACTROM je navřená jako soubor řešení zajišťující minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí ve výrobě, maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na oběhové hospodářství.

Termický rozklad organických materiálů, který probíhá v indukčně zahřívaných reaktorech, je fyzikálně chemický proces, který vzniká v redukční atmosféře v různých fázích při teplotách v rozsahu od 150 do 1 000°C. Tyto teploty přesahují limity chemické stability organických sloučenin, čímž dochází k jejich štěpení a ke vzniku nízkomolekulárních plynných a kapalných produktů a také pevného zbytku.

Plynné a kapalné produkty procházejí vícestupňovým praním a separací. Během procesu prochází zahřívaný materiál několika stádii, která jsou typická pro určité rozmezí teplot. Při teplotách do 150°C dochází k odpaření volné i hrubé vody a k desorpci adsorbovaných látek (CO2, CH4, C2H6, N2). Z materiálu se mohou uvolňovat první páry těkavých uhlovodíků.

Za teplot 300 – 500°C dochází k uvolňování velkého množství dehtových par a z materiálu odchází také vodní pára a CO2 vznikající odštěpováním hydroxylových a karboxylových skupin. V tomto rozmezí teplot je nejvíce vyvíjeným plynem methan. Při teplotách nad 500°C ustává vývoj dehtových par a v reaktoru zůstává pevný zbytek (polokoks).

Při teplotách vyšších než 600°C odcházejí z reaktoru již jen plynné produkty (s rostoucí teplotou roste obsah vodíku a klesá obsah methanu) a polokoks se za těchto teplot přeměňuje na koks. 
Plynné produkty opouštějí reaktor a procházejí výměníkem tepla (kontaktní tepelný výměník-odlučovač), kde dochází k separaci různých frakcí. Těžké frakce uhlovodíků (C7+) kondenzují. Tlak výstupních kapalných produktů nepřekračuje 0.5 bar při teplotě <30°C.

Plynné produkty dále procházejí suchým komplexním sorbentním praním, mokrým praním a primárním sušením. 

Kapalné produkty procházejí procesem odsolování a odvodňování.

V následujícím kroku přicházejí plynné produkty do přetlaku a dalšího oddělení v modulu separace a skladování plynů. Výsledné oddělené plynné produkty splňují požadavky na separované plyny v souladu s analyticky stanovenou kvalitou.

Konečná fáze separace vodíku zahrnuje pokročilé membránové technologie.

Skladovací tlak separovaných plynů je <= 250 bar.
Separované plyny se skladují ve 100 L+ tlakových nádobách v automatickém režimu.